Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Người có công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 8 8 0 0 100 %
Tháng 11 295 295 0 0 100 %
Tháng 10 243 243 0 0 100 %
Tháng 9 145 145 0 0 100 %
Tháng 8 7 7 0 0 100 %
Tháng 7 163 163 0 0 100 %
Tháng 6 279 279 0 0 100 %
Tháng 5 267 267 0 0 100 %
Tháng 4 318 318 0 0 100 %
Tháng 3 398 398 0 0 100 %
Tháng 2 200 200 0 0 100 %
Tháng 1 288 284 0 4 98.6 %