Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quy hoạch Kiến trúc Đô thị Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 5 5 0 0 100 %
Tháng 10 2 2 0 0 100 %
Tháng 9 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 6 10 10 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 11 11 0 0 100 %
Tháng 3 3 3 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 4 4 0 0 100 %