Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 1 1 0 0 100 %
Tháng 4 2 2 0 0 100 %
Tháng 3 1 1 0 0 100 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %