Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý Thương mại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1959 29 1930 0 100 %
Tháng 11 1472 17 1455 0 100 %
Tháng 10 1703 22 1680 1 99.9 %
Tháng 9 1579 11 1568 0 100 %
Tháng 8 972 15 956 1 99.9 %
Tháng 7 1224 20 1204 0 100 %
Tháng 6 1468 12 1456 0 100 %
Tháng 5 1345 18 1326 1 99.9 %
Tháng 4 1493 30 1463 0 100 %
Tháng 3 1266 31 1235 0 100 %
Tháng 2 1237 13 1224 0 100 %
Tháng 1 1629 67 1562 0 100 %