Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý Văn hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 5 5 0 0 100 %
Tháng 11 29 29 0 0 100 %
Tháng 10 17 17 0 0 100 %
Tháng 9 14 13 0 1 92.9 %
Tháng 8 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 18 18 0 0 100 %
Tháng 6 31 31 0 0 100 %
Tháng 5 38 32 0 6 84.2 %
Tháng 4 47 45 0 2 95.7 %
Tháng 3 38 36 0 2 94.7 %
Tháng 2 42 19 0 23 45.2 %
Tháng 1 48 43 0 5 89.6 %