Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý Xây dựng Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 12 12 0 0 100 %
Tháng 10 22 22 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 8 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 27 27 0 0 100 %
Tháng 6 16 16 0 0 100 %
Tháng 5 21 21 0 0 100 %
Tháng 4 18 18 0 0 100 %
Tháng 3 18 18 0 0 100 %
Tháng 2 12 12 0 0 100 %
Tháng 1 18 18 0 0 100 %