Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phú Túc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 59 59 0 0 100 %
Tháng 5 220 220 0 0 100 %
Tháng 4 354 354 0 0 100 %
Tháng 3 167 167 0 0 100 %
Tháng 2 123 123 0 0 100 %
Tháng 1 13 3 0 10 23.1 %