Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tài chính Kế hoạch UBND TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 25 25 0 0 100 %
Tháng 10 47 47 0 0 100 %
Tháng 9 92 92 0 0 100 %
Tháng 8 10 10 0 0 100 %
Tháng 7 99 91 0 8 91.9 %
Tháng 6 90 87 0 3 96.7 %
Tháng 5 290 290 0 0 100 %
Tháng 3 195 195 0 0 100 %
Tháng 2 166 166 0 0 100 %