Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tư pháp 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 58 17 0 41 29.3 %
Tháng 7 20 20 0 0 100 %
Tháng 6 144 144 0 0 100 %
Tháng 5 143 142 0 1 99.3 %
Tháng 4 239 228 0 11 95.4 %
Tháng 3 2 1 0 1 50 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 3 3 0 0 100 %