Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tư Pháp huyện Bình Đại.

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 11 10 0 1 90.9 %
Tháng 10 14 9 0 5 64.3 %
Tháng 9 6 2 0 4 33.3 %
Tháng 7 23 23 0 0 100 %
Tháng 6 91 91 0 0 100 %
Tháng 5 117 112 0 5 95.7 %
Tháng 4 39 39 0 0 100 %
Tháng 3 20 15 0 5 75 %
Tháng 2 9 9 0 0 100 %
Tháng 1 13 13 0 0 100 %