Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tư pháp huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 6 3 0 3 50 %
Tháng 11 29 27 0 2 93.1 %
Tháng 10 23 17 0 6 73.9 %
Tháng 7 30 30 0 0 100 %
Tháng 6 207 207 0 0 100 %
Tháng 5 200 200 0 0 100 %
Tháng 4 185 185 0 0 100 %
Tháng 3 92 92 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 55 49 0 6 89.1 %