Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐTL-BHXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 22 22 0 0 100 %
Tháng 10 10 10 0 0 100 %
Tháng 9 19 19 0 0 100 %
Tháng 8 3 3 0 0 100 %
Tháng 7 3 3 0 0 100 %
Tháng 6 15 15 0 0 100 %
Tháng 5 12 12 0 0 100 %
Tháng 4 14 14 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 8 8 0 0 100 %