Thống kê chi tiết theo tháng Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 2 2 0 0 100 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 8 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 2 2 0 0 100 %
Tháng 6 4 3 0 1 75 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 4 4 0 0 100 %
Tháng 3 4 4 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 2 2 0 0 100 %