Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý phương tiện và ngưởi lái

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 7 7 0 0 100 %
Tháng 11 41 39 0 2 95.1 %
Tháng 10 41 34 0 7 82.9 %
Tháng 9 7 5 0 2 71.4 %
Tháng 7 16 16 0 0 100 %
Tháng 6 39 39 0 0 100 %
Tháng 5 41 40 0 1 97.6 %
Tháng 4 37 37 0 0 100 %
Tháng 3 40 40 0 0 100 %
Tháng 2 57 54 0 3 94.7 %
Tháng 1 63 60 0 3 95.2 %