Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Quới Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 11 11 0 0 100 %
Tháng 11 25 25 0 0 100 %
Tháng 10 54 54 0 0 100 %
Tháng 9 14 14 0 0 100 %
Tháng 7 66 66 0 0 100 %
Tháng 6 50 50 0 0 100 %
Tháng 5 34 34 0 0 100 %
Tháng 4 40 40 0 0 100 %
Tháng 3 59 59 0 0 100 %
Tháng 2 89 89 0 0 100 %