Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục chăn nuôi thú y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 10 10 0 0 100 %
Tháng 11 48 48 0 0 100 %
Tháng 10 63 63 0 0 100 %
Tháng 9 26 26 0 0 100 %
Tháng 7 35 35 0 0 100 %
Tháng 6 39 39 0 0 100 %
Tháng 5 43 42 0 1 97.7 %
Tháng 4 40 40 0 0 100 %
Tháng 3 55 55 0 0 100 %
Tháng 2 32 32 0 0 100 %
Tháng 1 61 61 0 0 100 %