Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục Thủy sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 77 77 0 0 100 %
Tháng 11 132 131 0 1 99.2 %
Tháng 10 176 176 0 0 100 %
Tháng 9 194 192 0 2 99 %
Tháng 8 122 122 0 0 100 %
Tháng 7 164 157 0 7 95.7 %
Tháng 6 304 301 0 3 99 %
Tháng 5 336 336 0 0 100 %
Tháng 4 213 213 0 0 100 %
Tháng 3 230 224 0 6 97.4 %
Tháng 2 489 488 0 1 99.8 %
Tháng 1 437 383 0 54 87.6 %