Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 52 52 0 0 100 %
Tháng 10 35 35 0 0 100 %
Tháng 9 12 12 0 0 100 %
Tháng 7 17 17 0 0 100 %
Tháng 6 20 20 0 0 100 %
Tháng 5 23 23 0 0 100 %
Tháng 4 37 37 0 0 100 %
Tháng 3 39 39 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 32 32 0 0 100 %