Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tân Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 110 110 0 0 100 %
Tháng 10 140 140 0 0 100 %
Tháng 9 32 32 0 0 100 %
Tháng 7 50 50 0 0 100 %
Tháng 6 81 81 0 0 100 %
Tháng 4 15 15 0 0 100 %
Tháng 3 55 55 0 0 100 %
Tháng 2 59 59 0 0 100 %
Tháng 1 30 30 0 0 100 %