Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tân Thạch

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 22 22 0 0 100 %
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 9 9 0 0 100 %
Tháng 6 29 28 0 1 96.6 %
Tháng 5 61 61 0 0 100 %
Tháng 4 85 85 0 0 100 %
Tháng 3 147 147 0 0 100 %
Tháng 2 37 36 0 1 97.3 %
Tháng 1 55 55 0 0 100 %