Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 13 11 0 2 84.6 %
Tháng 11 31 23 0 8 74.2 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 9 6 3 0 3 50 %
Tháng 7 24 23 0 1 95.8 %
Tháng 6 81 79 0 2 97.5 %
Tháng 5 75 70 0 5 93.3 %
Tháng 4 56 52 0 4 92.9 %
Tháng 3 60 56 0 4 93.3 %
Tháng 2 26 26 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %