Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Lách

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 119 112 7 0 100 %
Tháng 11 66 64 2 0 100 %
Tháng 10 43 43 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 7 31 26 5 0 100 %
Tháng 6 34 33 1 0 100 %
Tháng 5 54 46 8 0 100 %
Tháng 4 29 27 2 0 100 %
Tháng 3 51 46 5 0 100 %
Tháng 2 35 33 2 0 100 %
Tháng 1 39 34 5 0 100 %