Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thành Triệu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 60 60 0 0 100 %
Tháng 10 70 70 0 0 100 %
Tháng 9 33 33 0 0 100 %
Tháng 8 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 20 20 0 0 100 %
Tháng 6 86 86 0 0 100 %
Tháng 5 93 93 0 0 100 %
Tháng 4 400 400 0 0 100 %
Tháng 3 112 112 0 0 100 %
Tháng 2 47 47 0 0 100 %
Tháng 1 104 104 0 0 100 %