Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1971 41 1930 0 100 %
Tháng 11 1484 29 1455 0 100 %
Tháng 10 1709 28 1680 1 99.9 %
Tháng 9 1580 12 1568 0 100 %
Tháng 8 973 16 956 1 99.9 %
Tháng 7 1236 25 1204 7 99.4 %
Tháng 6 1471 15 1456 0 100 %
Tháng 5 1356 29 1326 1 99.9 %
Tháng 4 1496 33 1463 0 100 %
Tháng 3 1268 33 1235 0 100 %
Tháng 2 1237 13 1224 0 100 %
Tháng 1 1635 72 1562 1 99.9 %