Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 11 11 0 0 100 %
Tháng 11 324 324 0 0 100 %
Tháng 10 253 253 0 0 100 %
Tháng 9 164 164 0 0 100 %
Tháng 8 10 10 0 0 100 %
Tháng 7 166 166 0 0 100 %
Tháng 6 297 297 0 0 100 %
Tháng 5 283 283 0 0 100 %
Tháng 4 337 337 0 0 100 %
Tháng 3 411 411 0 0 100 %
Tháng 2 207 207 0 0 100 %
Tháng 1 301 297 0 4 98.7 %