Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 13 13 0 0 100 %
Tháng 10 14 14 0 0 100 %
Tháng 9 17 17 0 0 100 %
Tháng 8 11 11 0 0 100 %
Tháng 7 2 2 0 0 100 %
Tháng 6 7 7 0 0 100 %
Tháng 5 3 2 0 1 66.7 %
Tháng 4 5 5 0 0 100 %
Tháng 3 8 6 0 2 75 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 6 5 0 1 83.3 %