Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tam Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 113 113 0 0 100 %
Tháng 10 109 106 0 3 97.2 %
Tháng 9 52 49 0 3 94.2 %
Tháng 8 91 91 0 0 100 %
Tháng 7 34 34 0 0 100 %
Tháng 6 35 35 0 0 100 %
Tháng 5 10 10 0 0 100 %
Tháng 4 20 20 0 0 100 %
Tháng 3 119 119 0 0 100 %
Tháng 2 56 56 0 0 100 %
Tháng 1 53 53 0 0 100 %