Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 8 8 0 0 100 %
Tháng 11 38 35 0 3 92.1 %
Tháng 10 88 81 0 7 92 %
Tháng 9 31 31 0 0 100 %
Tháng 7 98 96 0 2 98 %
Tháng 6 221 150 0 71 67.9 %
Tháng 5 128 55 0 73 43 %
Tháng 4 118 75 0 43 63.6 %
Tháng 3 252 203 0 49 80.6 %
Tháng 2 168 150 0 18 89.3 %
Tháng 1 114 103 0 11 90.4 %