Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 93 93 0 0 100 %
Tháng 10 99 99 0 0 100 %
Tháng 9 87 87 0 0 100 %
Tháng 7 67 67 0 0 100 %
Tháng 6 112 112 0 0 100 %
Tháng 5 174 174 0 0 100 %
Tháng 4 73 73 0 0 100 %
Tháng 3 161 159 0 2 98.8 %
Tháng 2 88 88 0 0 100 %
Tháng 1 19 19 0 0 100 %