Thống kê chi tiết theo tháng Uỷ ban nhân dân xã An Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 97 97 0 0 100 %
Tháng 10 51 51 0 0 100 %
Tháng 9 190 190 0 0 100 %
Tháng 7 122 122 0 0 100 %
Tháng 6 1 1 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 3 3 0 0 100 %
Tháng 3 20 20 0 0 100 %