Thống kê chi tiết theo tháng Uỷ ban nhân dân xã An Quy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1 0 0 1 0 %
Tháng 10 57 51 0 6 89.5 %
Tháng 9 6 0 0 6 0 %
Tháng 7 43 43 0 0 100 %
Tháng 6 7 4 0 3 57.1 %
Tháng 4 77 76 0 1 98.7 %
Tháng 3 40 40 0 0 100 %
Tháng 2 97 87 0 10 89.7 %
Tháng 1 17 14 0 3 82.4 %