Thống kê chi tiết theo tháng Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 74 74 0 0 100 %
Tháng 10 48 48 0 0 100 %
Tháng 9 21 21 0 0 100 %
Tháng 8 7 7 0 0 100 %
Tháng 7 25 25 0 0 100 %
Tháng 6 365 365 0 0 100 %
Tháng 5 201 194 0 7 96.5 %
Tháng 4 238 238 0 0 100 %
Tháng 3 116 116 0 0 100 %
Tháng 2 42 42 0 0 100 %
Tháng 1 57 55 0 2 96.5 %