Thống kê chi tiết theo tháng Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 5 5 0 0 100 %
Tháng 10 473 360 0 113 76.1 %
Tháng 9 3 1 0 2 33.3 %
Tháng 8 63 22 0 41 34.9 %
Tháng 7 113 113 0 0 100 %
Tháng 6 11 0 0 11 0 %
Tháng 5 125 91 0 34 72.8 %
Tháng 4 2 2 0 0 100 %
Tháng 2 15 9 0 6 60 %
Tháng 1 28 28 0 0 100 %