Thống kê chi tiết theo tháng Uỷ ban nhân dân xã Hoà Lợi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 180 151 0 29 83.9 %
Tháng 10 67 67 0 0 100 %
Tháng 9 1 1 0 0 100 %
Tháng 8 16 14 0 2 87.5 %
Tháng 7 253 252 0 1 99.6 %
Tháng 6 260 257 0 3 98.8 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 2 2 0 0 100 %
Tháng 3 12 12 0 0 100 %
Tháng 2 3 2 0 1 66.7 %
Tháng 1 14 6 0 8 42.9 %