Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Phước Ngãi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 13 13 0 0 100 %
Tháng 11 60 59 0 1 98.3 %
Tháng 10 57 57 0 0 100 %
Tháng 9 23 21 0 2 91.3 %
Tháng 7 32 32 0 0 100 %
Tháng 6 82 82 0 0 100 %
Tháng 5 65 65 0 0 100 %
Tháng 4 47 47 0 0 100 %
Tháng 3 27 26 0 1 96.3 %
Tháng 2 7 3 0 4 42.9 %
Tháng 1 25 23 0 2 92 %