Thống kê chi tiết theo tháng Uỷ ban nhân dân xã Quới Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 18 18 0 0 100 %
Tháng 8 52 52 0 0 100 %
Tháng 7 513 513 0 0 100 %
Tháng 6 682 682 0 0 100 %
Tháng 5 1 1 0 0 100 %
Tháng 4 11 11 0 0 100 %
Tháng 3 9 9 0 0 100 %
Tháng 1 40 36 0 4 90 %