Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bình Hòa huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 5 5 0 0 100 %
Tháng 11 67 67 0 0 100 %
Tháng 10 55 39 0 16 70.9 %
Tháng 9 15 15 0 0 100 %
Tháng 7 20 20 0 0 100 %
Tháng 6 135 135 0 0 100 %
Tháng 5 147 147 0 0 100 %
Tháng 4 189 189 0 0 100 %
Tháng 3 33 30 1 2 93.9 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 23 23 0 0 100 %