Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bình Thành huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 12 12 0 0 100 %
Tháng 10 15 15 0 0 100 %
Tháng 8 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 30 27 0 3 90 %
Tháng 6 270 270 0 0 100 %
Tháng 5 14 14 0 0 100 %
Tháng 4 11 11 0 0 100 %
Tháng 3 8 8 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 19 19 0 0 100 %