Thống kê chi tiết theo tháng UDND xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 104 104 0 0 100 %
Tháng 10 222 222 0 0 100 %
Tháng 9 91 91 0 0 100 %