Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 31 31 0 0 100 %
Tháng 10 42 42 0 0 100 %
Tháng 8 44 44 0 0 100 %
Tháng 7 10 10 0 0 100 %
Tháng 6 72 72 0 0 100 %
Tháng 4 22 22 0 0 100 %