Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tân Thanh huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 219 219 0 0 100 %
Tháng 8 99 99 0 0 100 %
Tháng 7 50 50 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %