Thống kê chi tiết theo tháng Xã Hòa Lộc - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 18 18 0 0 100 %
Tháng 9 70 70 0 0 100 %
Tháng 2 12 12 0 0 100 %
Tháng 1 24 24 0 0 100 %