Thống kê chi tiết theo tháng Xã Hưng Khánh Trung A - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 3 3 0 0 100 %
Tháng 8 48 48 0 0 100 %
Tháng 7 30 30 0 0 100 %
Tháng 6 3 3 0 0 100 %