Thống kê chi tiết theo tháng Xã Khánh Thạnh Tân - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 13 13 0 0 100 %
Tháng 10 76 76 0 0 100 %
Tháng 7 444 444 0 0 100 %
Tháng 6 255 254 0 1 99.6 %
Tháng 5 102 102 0 0 100 %
Tháng 4 131 131 0 0 100 %
Tháng 3 68 68 0 0 100 %
Tháng 2 56 56 0 0 100 %
Tháng 1 142 138 0 4 97.2 %