Thống kê chi tiết theo tháng Xã Nhuận Phú Tân - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 2 2 0 0 100 %