Thống kê chi tiết theo tháng Xã Phú Mỹ - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 30 30 0 0 100 %
Tháng 9 15 15 0 0 100 %
Tháng 8 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 8 8 0 0 100 %
Tháng 6 49 49 0 0 100 %
Tháng 5 83 83 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 18 18 0 0 100 %
Tháng 1 9 9 0 0 100 %