Thống kê chi tiết theo tháng Xã Phước Mỹ Trung - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 9 9 0 0 100 %
Tháng 10 2 2 0 0 100 %
Tháng 9 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 15 15 0 0 100 %
Tháng 6 17 17 0 0 100 %
Tháng 5 33 32 0 1 97 %
Tháng 1 7 7 0 0 100 %