Thống kê chi tiết theo tháng Xã Tân Bình - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 7 0 0 7 0 %
Tháng 5 20 20 0 0 100 %
Tháng 3 12 12 0 0 100 %
Tháng 2 17 8 0 9 47.1 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %