Thống kê chi tiết theo tháng Xã Tân Phú Tây - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 95 90 0 5 94.7 %
Tháng 8 74 74 0 0 100 %
Tháng 6 117 117 0 0 100 %
Tháng 5 34 34 0 0 100 %
Tháng 3 56 56 0 0 100 %
Tháng 2 60 60 0 0 100 %