Thống kê chi tiết theo tháng Xã Tân Thành Bình - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 71 39 0 32 54.9 %